dimecres, 21 de juny de 2017

Ampliació dels supòsits d'incapacitat temporal amb la percepció del 100% de la retribucióAcord de la Mesa General  de negociació (16/06/2017) sobre l'ampliació dels supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de la retribució:  •  IT que derivi d’un tractament de reproducció assistida o període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l’embaràs o la lactància.
  • IT derivada de malalties que han estat causa de discapacitat amb grau igual o superior al 33%.
  • IT derivada d’exploracions diagnostiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterisme i altres similars.
  • IT per interrupció voluntària de l’embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
  •  IT per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria (recollides a l’Annex I del RD 1148/2011, de 29 de juliol). També s’inclouen en aquest apartat les cardiopaties isquèmiques i les malalties recollides en els annexos I i III del RD 2210/1995, de 28 desembre.


Entre aquestes patologies trobem per exemple,  la síndrome gripal entre d’altres.
L’Administració es compromet a impulsar la modificació normativa a partir de la signatura d’aquest acord.


dilluns, 19 de juny de 2017

Acord de la Mesa General de negociació


El Govern de la Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública van arribar divendres 16 de juny a un acord en el marc de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública perquè els treballadors públics recuperin durant el 2018 un mínim d’un 10% de la paga extra que van deixar de percebre el 2013. L’acord també preveu continuar les negociacions per a la calendarització del retorn de la totalitat de les pagues del 2013 i del 2014.

Reducció de la temporalitat
D’altra banda, el Govern i els representants sindicals també han acordat adoptar les mesures necessàries de reducció de temporalitat i d’estabilització de les plantilles amb l’objectiu de situar la taxa d’ocupació temporal en l’Administració de la Generalitat en un 8% en un període de tres anys. 
Aquest acord es desenvoluparà en els àmbits sectorials de negociació corresponents, un cop se n’hagin establert els criteris generals en el marc d’un grup de treball que es constituirà amb aquesta finalitat.

divendres, 26 de maig de 2017

CALENDARI DE PROCESSOS DE SELECCIÓ


Dimecres 24 de maig s'ha reunit el grup de treball de Selecció i Provisió de llocs de treball de la Generalitat. 

Val a dir que aquest calendari és una proposta aproximada de dates que pot patir variacions. 

El calendari presentat per l'Administració ordenat per òrgans convocants és el següent:


Direcció General de la Funció Pública
Dates de les convocatòries
Cos Superior subgrup A1
Oferta Pública 2017 - 1r trimestre 2018
Cos Administratiu subgrup C1
Oferta Pública 2017 - 1r semestre 2019
Promoció interna - 4t trimestre 2017
Metges avaluadors A1
Oferta Pública 2015 - 2n trimestre 2017
Enginyers Agrònoms A1
Oferta Pública 2017 - 2n trimestre 2018
Promoció interna – 4t trimestre 2017
Enginyer Camins, Canals i Ports A1
Oferta Pública 2017 - 1r trimestre 2018
Inspectors Seguretat Nuclear A1
Treball Social A2
Educació Social A2
Enginyeria Industrial A1
Oferta Pública 2017 - 4t trimestre 2017
Inspecció financera A1
Advocacia A1
Arxivística A1
Oferta Pública 2017 - 4t trimestre 2018
Biblioteconomia A2
Oferta Pública 2017 - 1r semestre 2019
Enginyeria Tècnica Agrícola A2
Oferta Pública 2017 - 2n semestre 2019
Enginyeria Tècnica Industrial A2
Personal Laboral (DIL)
Oferta Pública 2015 - set/oct 2017

Dept. d’Agricultura
Dates de les convocatòries
Agents Rurals, Sotinspectors
Oferta Pública 2017 – 3r trimestre 2017
Agents Rurals, Escala bàsica
Oferta Pública 2017 – 2n semestre 2018

Agència Tributària de Catalunya
Dates de les convocatòries
Gestors Tributaris
Oferta Pública 2017 – juny/set 2017
Inspectors Tributaris

Dept. de Justícia
Dates de les convocatòries
Psicologia (àmbit execució penal)
Oferta Pública 2015 – ja convocada
Superior en dret (execució penal)
Oferta Pública 2015 – juliol 18 (data límit)
Treball social (execució penal)
Oferta Pública 2015 – juliol 18 (data límit)
Educació social (execució penal)
Oferta Pública 2015 – 2n trimestre 2018
Oferta Pública 2017 – sense concretar

Dept. d’Interior
Dates de les convocatòries
Bombers, escala bàsica
Oferta Pública 2017 – 3r trimestre 2017

dilluns, 22 de maig de 2017

Moció del Parlament de Catalunya: retorn dels diners i altres drets al personal de la Generalitat


(resum de la Moció aprovada)
1. El Ple del Parlament en la sessió tinguda el 18 de maig ha aprovat la Moció 121/XI per la qual s'insta al Govern de la Generalitat amb relació a l'estabilització i consolidació de les plantilles de l'Administració de la Generalitat per als anys 2017-2019 a:
Convocar, abans del 25 de maig del 2017, la Mesa General de la Funció Pública en el format que correspongui i traslladar als representants sindicals a fi que es negociï i s’acordi:
1r. Un estudi de les necessitats de les plantilles per sector, que tingui en compte la previsió de jubilacions per als propers tres anys, i també la creació de les noves  places necessàries en cada sector per a garantir l’estabilitat i l’eficiència absolutes dels serveis públics prestats per la Generalitat el 2019.
2n. Una valoració completa i detallada per sector del nombre actual de persones amb contracte temporal, que consideri tant les places estructurals com les conjunturals.
3r. Una proposta de calendari de convocatòria d’oposicions per sector, d’acord amb la legislació vigent, per als anys 2017, 2018 i 2019, de manera que el 2019 la temporalitat no superi el 8% en cada sector.